Paikallissäännöt ERG


Päivitetty: 20.9.2022 (Siirtosääntö on voimassa)

————————————————————————————————————————------------------------

ULKORAJA

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja. Väylillä 11 ja 12 kentän ulkoraja on aitatolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

KENTÄN SISÄISET ULKORAJAT

Pelatessa väylää 1, väylän oikealla (väylän 9) puolella ja väylän vasemmalla (väylän 5) puolella olevat alueet, jotka on merkitty valkoisin tolpin, ovat ulkona.

Pelatessa väylää 18, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona.

Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelatessa ko. väylää. Muita väyliä pelatessa ne ovat kiinteitä haittoja.

ESTEALUE VÄYLÄLLÄ 1

Tämä paikallissääntö on voimassa, kun pelaajan pallo löydetään tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt punaiselle estealueelle, joka yhtyy kentän sisäiseen ulkorajaan väylän 1 oikeassa reunassa ja kohta, josta pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta.

Kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan väylällä numero 1 ulkorajan puolelta estealuetta, voi pelaaja ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona lisäämällä yhden lyönnin rangaistuksen pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle:

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa, mutta seuraavin rajoituksin: Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja ei saa olla samalla estealueella.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

KIELLETTY PELIALUE

Alue, joka on merkitty sinivalkoisin tolpin, on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1f mukaisesti.

KUNNOSTETTAVA ALUE

Alue, joka on merkitty sinisin tolpin tai ympyröity valkoisella viivalla, on kunnostettavaa aluetta, josta voi vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

ESTEALUEET VÄYLILLÄ 13, 15 JA 16

Punaiset estealueet väylien 13, 15 ja 16 oikealla sivustalla, jotka ovat merkityt vain toiselta puolelta, jatkuvat äärettömyyteen. Väylän 13 kohdalla sääntö on voimassa ensimmäiseen siltarumpuun asti.

Väylältä päin katsottaessa ojan toisella puolella oleva alue on kielletty pelialue. Pallon ollessa kielletyllä pelialueella, sitä ei saa pelata paikaltaan, vaan pelaajan tulee vapautua kielletyn pelialueen haittaamisesta säännön 17.1e mukaisesti.

OJIA YLITTÄVÄT MAAKANNAKSET

Kaikki estealueeksi merkittyjä ojia ylittävät maakannakset kuuluvat ko. estealueeseen.

OJAT JA PAINAUMAT TEIDEN VARSILLA

Kaikkien teiden varsilla sijaitsevien merkitsemättömien ojien ja painanteiden katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eivätkä ne ole estealueita.

KIINTEÄT HAITAT

Kaikki kentällä olevat

  • etäisyysmerkit
  • suojaverkot ja niiden rakenteet
  • kastelujärjestelmän osat
  • ulkorajaa kuvaavat valkoiset paalut, kun pelataan reikää, jota ko. ulkoraja ei koske
  • reiän 16 viheriön vieressä oleva soittokello
  • 17:nnen reiän viheriön ja 18:nnen reiän lyöntipaikan välissä sijaitseva ns. Onnin kivi

ovat kiinteitä haittoja, joista voi vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita säännön 15.2 mukaisesti.

KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja

Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Poikkeus: vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

PUUT JA PUIDEN YMPÄRILLÄ OLEVA HAKETUS

Puut ja pensaat sekä näiden juurilla oleva puuhake ovat kentän oleellisia rakenteita. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaisesti

SIIRTOSÄÄNTÖ / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja

Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14 .2b (2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

ILMASTUSREIÄT / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.

Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.