Paikallissäännöt ERG

Päivitetty: 6.6.2024 Siirtosääntö voimassa (tuloskortin mitta)

————————————————————————————————————————

ULKORAJA

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja. Väylillä 11 ja 12 kentän ulkoraja on aitatolppien kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

KENTÄN SISÄISET ULKORAJAT

Pelatessa väylää 1, väylän oikealla (väylän 9) puolella ja väylän vasemmalla (väylän 5) puolella olevat alueet, jotka on merkitty valkoisin tolpin, ovat ulkona.

Pelatessa väylää 18, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona.

Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelatessa ko. väylää. Muita väyliä pelatessa ne ovat kiinteitä haittoja.

ESTEALUE VÄYLÄLLÄ 1

Tämä paikallissääntö on voimassa, kun pelaajan pallo löydetään tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt punaiselle estealueelle, joka yhtyy kentän sisäiseen ulkorajaan väylän 1 oikeassa reunassa ja kohta, josta pallo viimeksi leikkasi estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta.

Kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan väylällä numero 1 ulkorajan puolelta estealuetta, voi pelaaja ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle:

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa, mutta seuraavin rajoituksin: Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja ei saa olla samalla estealueella.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus säännön 14.7a nojalla.

ESTEALUEET VÄYLILLÄ 15 JA 16

Punaiset estealueet väylien 15 ja 16 oikealla sivustalla, jotka ovat merkityt vain toiselta puolelta, jatkuvat äärettömyyteen.

ESTEALUE VÄYLÄLLÄ 13

Punainen estealue väylän 13 oikealla sivustalla out-rajan ja ensimmäisen ojarummun välillä, joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen.

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on pysähtynyt tälle estealueelle:

 • pelaaja voi vapautua yhden lyönnin rangaistuksella säännön 17.1d tai 17.2 nojalla
 • tai ylimääräisenä vaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäisen tai muun pallon pudotusalueelle.

Pudotusalueen paikka on merkitty paalulla, jossa on merkintä DROP AREA. Pudotusalueen koko on kaksi mailanmittaa mihin tahansa suuntaan paalusta. Pudotettaessa palloa pudotusalueelle ei uudelleen pudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois pudotusalueelta tai lähemmäksi reikää.

KIELLETTY PELIALUE

Alueet, jotka on merkitty sinivalkoisin tolpin, ovat kiellettyä pelialuetta, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1f mukaisesti.

KUNNOSTETTAVAT ALUEET

Kunnostettavia alueita kentällä ovat:

 • sinisin paaluin merkityt alueet
 • valkoisella viivalla rajatut alueet
 • yleisellä pelialueella ja bunkkereissa olevat syvät veden valumajäljet. Haittaamista ei ole, jos jäljet haittaavat vain lyöntiasentoa.
 • yleisellä pelialueella ja bunkkereissa olevat työkoneiden aiheuttamat syvät jäljet. Haittaamista ei ole, jos jäljet haittaavat vain lyöntiasentoa.
 • bunkkerissa olevat eläinten sorkkien jäljet. Haittaamista ei ole, jos jäljet haittaavat vain lyöntiasentoa.


Pelaaja voi vapautua kunnostettavasta alueesta ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.
Tilapäisen veden täyttämä bunkkeri, joka on merkitty sinisellä paalulla, on kunnostettavaa aluetta yleisellä pelialueella, eikä sitä käsitellä bunkkerina. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1b mukaisesti.

KIINTEÄT HAITAT

Kiinteitä haittoja kentällä ovat:

 • etäisyysmerkit
 • suojaverkot ja niiden rakenteet
 • kastelujärjestelmän osat
 • ulkorajaa kuvaavat valkoiset paalut, kun pelataan reikää, jota ko. ulkoraja ei koske
 • reiän 16 viheriön vieressä oleva soittokello
 • 17:nnen reiän viheriön ja 18:nnen reiän lyöntipaikan välissä sijaitseva ns. Onnin kivi


Pelaaja voi vapautua kiinteästä haitasta ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita säännön 15.2 mukaisesti.

KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Poikkeus: vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

OJIA YLITTÄVÄT MAAKANNAKSET

Kaikki estealueeksi merkittyjä ojia ylittävät maakannakset kuuluvat ko. estealueeseen.

OJAT JA PAINAUMAT TEIDEN VARSILLA

Kaikkien teiden varsilla sijaitsevien merkitsemättömien ojien ja painanteiden katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eivätkä ne ole estealueita.

PUUT JA PUIDEN YMPÄRILLÄ OLEVA HAKETUS

Puut ja pensaat sekä näiden juurilla oleva puuhake ovat kentän oleellisia rakenteita. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaisesti

ILMASTUSREIÄT

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.

Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus säännön 14.7a nojalla.

SIIRTOSÄÄNTÖ / Sääntö on voimassa vain erikseen ilmoitettaessa

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: tuloskortin mitta vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja

Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14 .2b (2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti.