ERG ry hallitus

Tehtävä

Espoo Ringside Golf Ry vastaa ERG yhteisön seuratoiminnasta. Siihen kuuluvat itse pelaamiseen liittyvät asiat kuten kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen jäsenille, toiminnat on jaettu eri toimikunnille. ERG ry:ssä toimii seitsemän aktiivista toimikuntaa: naistoimikunta, senioritoimikunta, klubitoimikunta, kilpailutoimikunta, junioritoimikunta, tasoitustoimikunta sekä tiedotustoimikunta.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta. Palvelupäällikkö hoitaa tapahtumien järjestelyt apunaan caddiemasterit sekä toimikuntien jäsenet ja vapaaehtoiset.

Espoo Ringside Golf ry on vuonna 1990 perustettu golfyhdistys, joka on Suomen Golfliiton jäsen. Yhdistys on rekisteröity 25.7.1990.Jussi Sahravuo

Puheenjohtaja

sahravuo.jussi@gmail.com
+358 50 556 7313


Anu Maja
Naistoimikunta
​​​​​​​Ladykapteeni

Mikael Risikko
​​​​​​​Kapteeni
​​​​​​​Varapuheenjohtaja

Jouko Latvakangas

Senioritoimikunta

Tuija Soikkeli

​​​​​​​Tiedotustoimikunta


​​​​​​​Jaana Angeria

​​​​​​​Klubitoimikunta

Samuli Seppälä

​​​​​​​Junioritoimikunta

Nikke Tyry

Kilpailutoimikunta

Ari Vepsä

​​​​​​​Toiminnanjohtaja
Hallituksen sihteeri

ari.vepsa@ringsidegolf.fi
+358 400 230 500

Puheenjohtajat ja hallitukset 1990-2024

Hallituksen jäsenet

2024 Sahravuo Jussi
Angeria Jaana
Latvakangas
Jouko
Maja
Anu
Risikko
Mikael
Seppälä Samuli
Soikkeli Tuija
Tyry
Nikke

2023Tiilikainen
Jyrki
Angeria JaanaLatvakangas
Jouko
Maja
Anu
Risikko
Mikael (vpj)
Seppälä SamuliSoikkeli TuijaTyry
Nikke


2022
Tiilikainen
Jyrki
Angeria JaanaLahti Henrik (vpj)Latvakangas
Jouko
Seppälä SamuliSoikkeli TuijaSoppela LiisaTyry
Nikke

2021Alasaari JoniAngeria JaanaLahti HenrikLatvakangas
Jouko
Nylander Jukka (vpj)Seppälä SamuliSoikkeli TuijaSoppela LiisaTyry
Nikke
2020Alasaari
Joni
Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Lehtiö
Kari V.
Nylander
Jukka
Piiroinen
Heidi (vpj)
Soikkeli
Tuija
Soppela
Liisa
Vahvaselkä
Saara
2019Alasaari JoniAngeria
Jaana
Piiroinen HeidiRekola Hasse(vpj)Soppela LiisaTiilikainen JyrkiTyry NikkeVahvaselkä Saara
2018Alasaari JoniAngeria
Jaana
Lahti
Henrik
Rekola Hasse(vpj)Soppela LiisaTiilikainen JyrkiTyry NikkeVahvaselkä Saara
2017Alasaari
Joni
Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Rekola
Hasse(vpj)
Soppela
Liisa
Tiilikainen
Jyrki
Tyry
Nikke
Vahvaselkä
Saara

2016Ranta
Ville H.S.
Alasaari
Joni (vpj)
Angeria
Jaana
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Rekola
Hasse
Rossilahti
Kirsi
Tiilikainen
Jyrki
Tyry
Nikke
2015Ranta
Ville H.S.
Linna
Kristiina
Lukka
Ilkka
Nylander
Jukka
Rekola
Hasse (vpj)
Rossilahti
Kirsi
Soininen
Raila
Tiilikainen
Jyrki
Vartia
Arja
2014Ranta
Ville H.S.
Linna KristiinaLukka
Ilkka
Nylander
Jukka(vpj)
Rekola
Hasse
Rossilahti
Kirsi
Soininen
Raila
Tiilikainen
Jyrki
Vartia
Arja
2013Wennäkoski MattiAlasaari
Joni
Linna KristiinaNylander JukkaOksanen SamiRekola Hasse (vpj)Rossilahti
Kirsi
Strang HannoVartia
Arja
2012Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Oksanen
Sami
Rekola
Hasse (vpj)
Soininen
Raila
Strang
Hanno
Vartia
Arja
2011Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Parantainen
Timo (vpj)
Rekola
Hasse
Soininen
Raila
Strang
Hanno
Vartia
Arja
2010Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Lahti
Henrik
Linna
Kristiina
Parantainen
Timo (vpj)
Rekola
Hasse
Soininen
Raila
Strang
Hanno
Österlund
Raija
2009Wennäkoski
Matti
Alasaari
Joni
Linna
Kristiina
Rossilahti
Mikko
Soininen
Raila
Hanno
Strang
Vepsä
Ari (vpj)
Österlund
Raija

2008Vepsä
Ari
Alasaari
Joni
Rossilahti
Mikko
Soininen
Raila
Wollsten
Jukka-Pekka (vpj)
Wennäkoski
Matti
Österlund
Raija


2007Vuorinen
Veikko M.
Alasaari
Joni
Maatala
Arto
Seppänen
Matti
Soininen
Raila
Vasama
Juha
Österlund
Raija


2006Vuorinen
Veikko M.
Kupari
Erkki
Maatala
Arto
Pulliainen
Aki
Seppänen
Matti
Turtiainen
Sirpa
Vasama
Juha


2005Vuorinen
Veikko M.
Kiiskinen
Tapio
Kupari
Erkki
Pulliainen
Aki
Seppänen
Matti
Turtiainen
Sirpa
Viljanen
Eero


2004Maja
Leo
Hautala
Heikki
Helminen
Asko
Kiiskinen
Tapio
Pulliainen
Aki
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
Viljanen
Eero

2003Maja
Leo
Hautala
Heikki
Helminen
Asko
Pulliainen
Aki
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
Viljanen
Eero
Vuorinen
Kimmo

2002Maja
Leo
Bremer
Juhani
Hautala
Heikki
Pulliainen
Aki
Turtiainen
Sirpa
Vuorinen
Kimmo
Westerlund
Erik


2001Maja
Leo
Bremer
Juhani
Forss
Lisa
Hautala
Heikki
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko2000Maja
Leo
Forss
Lisa
Knus
Jan
Turtiainen
Sirpa
Vehmas
Pirkko
Westerlund
Erik1999Knus
Tor
Arho
Kalevi
Forss
Lisa
Hirvonen
Kristiina
Juntunen
Olavi
Ranta
Ville H.S.1998Lounela
Risto
Aittola
Aapo
Arho
Kalevi
Forss
Lisa
Juntunen
Olavi
Lampinen
Hannu1997Maja
Leo
Arho
Margaretha
Lounela
Risto
Ohtonen
Veijo
Reen
Markku
1996Maja
Leo
Arho
Margaretha
Mikkola
Jouko
Ohtonen
Veijo
Reen
Markku
1995Maja
Leo
Arho
Margaretha
Knus
Tor
Mikkola
Jouko
Reen
Markku
1994Maja
Leo
Arho
Margaretha
Knus
Tor
Ranta
Ville H.S.
Vesterinen
Jussi
1993Vesterinen
Jussi
Gustavsson
Georg
Koponen
Jorma
Ranta
Ville H.S.

1992Vesterinen
Jussi
Gustavsson
Georg
Saarinen
Raimo
Vesterinen
Johanna

1991Vesterinen
Jussi
Ojanen
Asko
Raasio
Tuomo
Saarinen
Raimo

1990Mattila
Jukka-
Pekka
Mertala
Ari
Toljander
Stig
Vesterinen
Jussi