Valitukset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Suomen metsäkeskuksen tekemän valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 27.1.2023. Muita valituksia KHO ei ottanut käsittelyyn ja POKE saa lainvoiman.


Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Suomen metsäkeskuksella oikeus valittaa mainitun säännöksen nojalla yleiskaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Suomen metsäkeskuksesta annetun lain mukaan Suomen metsäkeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolle on lailla säädetty julkisia hallintotehtäviä. Julkiset hallintotehtävät liittyvät keskeisesti metsien kestävään hoitoon ja käyttöön. Lain mukaan Suomen metsäkeskus hoitaa näitä tehtäviään koko maan kattavana kehittämis- ja toimeenpano-organisaationa. Pelkästään sillä perusteella, että Suomen metsäkeskukselle oli lailla annettu julkisia hallintotehtäviä, Suomen metsäkeskusta ei kuitenkaan ollut pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksenhakusäännöksessä tarkoitettuna viranomaisena.

Korkein hallinto-oikeus lisäksi totesi, että metsälain mukaisesta Suomen metsäkeskuksen ja kuntien välisestä yhteistyövelvoitteesta metsälain ja maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden yhteen sovittamiseksi ei myöskään voitu tehdä sitä johtopäätöstä, että Suomen metsäkeskusta olisi pidettävä sellaisena maankäyttö- ja rakennuslain muutoksenhakusäännöksessä tarkoitettuna viranomaisena, jolla olisi oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevista päätöksistä.

Suomen metsäkeskuksella ei siten ollut oikeutta valittaa viranomaisena kunnanvaltuuston yleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Kuntalaki 137 § 1 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 191 § 1 momentti

Laki Suomen metsäkeskuksesta 1 § 1 momentti ja 8 §

Metsälaki 25 §

Suomen perustuslaki 124 §

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Helsingin hallinto-oikeus 27.1.2023 nro 450/2023

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan Suomen metsäkeskukselle ja tutkii asian siltä osin kuin hallinto-oikeus on tutkinut ja hylännyt Suomen metsäkeskuksen valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hallinto-oikeus on tutkinut ja hylännyt Suomen metsäkeskuksen valituksen. Suomen metsäkeskuksen hallinto-oikeudelle tekemä valitus jätetään tutkimatta.

2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, A:n ja B:n, C:n sekä Espoon ympäristöyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituslupahakemukset hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua näihin valituksiin.