Tapaaminen Espoon kaavasuunnittelijoiden kanssa

Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus on 26.2.2019 tavannut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaavasuunnittelijoita kaupunkisuunnittelukeskuksessa.  Kenttämme kuuluu ko. kaava-alueeseen ja yleiskaavalla on merkittävä vaikutus kenttämme tulevaisuuteen.  Yleiskaavan tavoitteet on asetettu vuoteen 2050 asti, joten mitään nopeaa muutosta ympäristöömme se ei tuo.

Tapaaminen sujui hyvässä hengessä ja kerroimme kenttämme historiasta, toiminnasta ja omistusrakenteesta sekä yleisesti asemastamme toimialalla ja pääkaupunkiseudulla.  Kysyimme onko luonnoksesta jätettyjen kommenttien ja lausuntojen perusteella yleiskaavaan tulossa vielä muutoksia ennen kaavaehdotusvaihetta.  Tällaisia kenttäämme vaikuttavia muutoksia ei ole tiedossa.  Ilmaisimme myös huolemme Niiperinpuron ajoittaisesta tulvaongelmasta ja korostimme, ettei golfkenttämme voi toimia ns. hallitun tulvimisen alueena.  Lisääntyvien hulevesien hallintaan on löydettävä muu ratkaisu.  Lisäksi keskustelumme sivusi golftoimialaa ja yleiskaava-alueella toimivia muita kenttiä yleisellä tasolla.

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4-3.5.2018.  Luonnoksessa kenttämme on merkitty asumisen (A2) ja virkistyksen sekoittuneeksi alueeksi.  Lisäksi on maininta, että asuntorakentamista voidaan osoittaa alueelle nykyisten toimintojen päätyttyä.  Kaavamerkintä on kenttämme kannalta hyvä, sillä se tarkoittaa, että tulevaisuutemme golfkenttänä on omissa käsissämme.  Uusien asukkaiden tulo kenttämme lähialueille ja mahdollisen pikaraitiotien linjaus kenttämme sivuitse vahvistavat asemaamme.

Seuraavan kerran yleiskaava tulee nähtäville yleiskaavaehdotuksen muodossa arviolta loppuvuodesta 2019.  Kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajien ajatusten mukaan uusi yleiskaava on valtuuston hyväksymä ja voimassa vuonna 2022.

Espoo Ringside Golf Oy
Hallitus
hallitus@ringsidegolf.fi

Kategoriassa Ajankohtaista