Kaava-tiedote

POKE eli Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaava on laitettu vireille keväällä 2014. Se oli luonnoksena esillä keväällä 2018, jolloin siitä pyydettiin lausunnot erilaisilta instansseilta kuten lähikunnat, viranomaiset, ELY-keskus. Myös alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset ovat halutessaan jättäneet mielipiteensä kaavasta.

Ringside Golf otti tässä vaiheessa kantaa lähinnä hulevesien hallintaan kentän ympäristössä. Olemme myös tavanneet kaavasuunnittelijoita selventääksemme golfkentän erityispiirteitä liittyen mm. yleiseen virkistyskäyttöön, turvallisuuteen ja ekologisuuteen.

Luonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta kaavaa on kehitetty edelleen kaavaehdotukseksi. Ehdotus on nyt hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa esille panoa varten.  Asian mittakaavaa kuvastaa se, että lautakunta käsitteli asiaa yhdeksän kokouksen verran ennen päätöstä.

Suurimmat poliittiset intressit kohdistuvat kaupunkiradan (Myntinmäen asemanseutu) ja Histan alueisiin kaava-alueen länsiosissa. Viiskorven-Kalajärven alueella, mihin Rinkkukin sijoittuu, ongelmat ovat ehkä pienemmät liittyen lähinnä liikenneratkaisuihin. Luonnoksesta annettujen lausuntojen perusteella tuon paljon puhutun pikaraitiotien toteutuminen on näyttää epätodennäköiseltä ainakaan Viiskorvesta pohjoiseen.

Kaavaehdotus siirtyy nyt kaupunginhallitukselle, joka päättää sen esillepanosta. Tässä vaiheessa kaavasta voi jälleen tehdä muistutuksia. Sitten taas kaavaa hiotaan jonka jälkeen se menee järjestyksessä kaupunkisuunnittelulautakunta – kaupunginhallitus – kaupunginvaltuusto, joka lopulta hyväksyy valmiin kaavan. Kaava tulee lainvoimaiseksi, kun valitukset (joita lähes varmasti tulee) on käsitelty.

Viimeisin kaupungin antama arvio kaavan valmistumisesta on v.2021–2022, mutta tähän aikatauluun kannattaa suhtautua erittäin suurella varauksella.

Rinkun alue on yleiskaavaehdotuksessa merkitty näin:

”Asumisen (A2) ja virkistyksen alue.
Aluetta kehitetään asumisen sekä virkistyskäytön ja ekologisten yhteyksien lähtökohdista.
Asuntorakentamista on mahdollista osoittaa alueelle nykyisten toimintojen väistyttyä asuntovaltaisen alueen A2 periaatteiden mukaisesti.

Alueen käyttömahdollisuuksia yleiseen virkistykseen tulee parantaa ja nykyisen toiminnan väistyttyä alueelle tulee osoittaa Viiskorpea palveleva laajempi lähivirkistysalue.”

Tämä on Rinkun kannalta ihan hyvä kaavamerkintä, sillä se mahdollistaa pelaamisen jatkumisen ja toisaalta mahdollistaa myös maan jalostamisen, jos se joskus on omistajien tahto. Tässä on nimenomaan tärkeää, että päätös on omissa käsissämme. Luonnosvaiheen jälkeen kaavamerkintään on lisätty tuo viimeinen kappale, joka painottaa alueen virkistyskäyttöä riippumatta siitä sijaitseeko sillä golfkenttä tai ei.

Ringside Golf Oy:n hallitus on sitoutunut jatkamaan kentän ylläpitoa ja kehittämistä nimenomaan golfkenttänä.

Tiedotamme kaava-asiasta lisää sen edetessä.

Kategoriassa Ajankohtaista