ERG Oy:n hallitus tiedottaa

Kuten suurin osa jo varmasti tietää, niin Espoon kaupungin pohjoisosien kaava on ollut esittelyssä tämän kevään aikana. Kaavaehdotus, jonka lopullista voimaantuloa on vaikea ennustaa, koskettaa myös meitä.  

”Virkistysalueiden ja ekologisten yhteyksien näkökulma on suunnitelmaluonnoksessa tuotu hyvin esiin. Niipperin alueella on kuitenkin erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa suunnittelussa vakavasti huomioon. Niipperissä toimiva golf-kenttä on kaavassa merkitty asuinrakentamisen (A2) ja virkistyksen sekoittuneeksi alueeksi, jolle asuinrakentaminen on mahdollista sen jälkeen, kun muu toiminta on päättynyt. Tämän voi tulkita siten, että golf-kenttä saa täysipainoisesti edelleenkin toimia alueella. Koska Niipperin hulevedet perustuvat golf-kentänkin halki kulkevaan puroverkostoon, on tulvasuojelun suunnittelussa pidettävä erityistä huolta siitä, että golf-kentän toimintaedellytykset turvataan. Rakentamisen tiivistyessä, erityisesti Niipperin pohjoispuolella, hulevesien puroja kuormittava valuma-alue kasvaa oleellisesti. Golf-kentän aluetta ei saa ajatella edes tilapäisesti tulva-altaana, vaan mahdollisiin tulvahuippuihin on varauduttava hallitusti kentän ulkopuolisin hulevesialtain tai veden virtaamien tehostamisella.

Golfilla on Niipperissä jo pitkä perinne. Golf-toiminta koetaan alueellisena palveluna sekä golf-kentällä on tärkeä maisemallinen arvo. Golf-toiminta tulee jatkumaan vahvana tulevinakin vuosina.

Niipperissä virkistysaluiden alueelle ulkoilureittejä suunniteltaessa on otettava huomioon virkistysalueen muu käyttö. Yleiset kulkureitit pitää sijoittaa turvallisuussyistä ehdottomasti golf-kentän ulkopuolelle. Toivottavasti asumisen ja golfin rinnakkaiselo sujuu tulevaisuudessa ilman, että virkistyskäytön lisääntyessä ja ympäröivän rakentamisen tiivistyessä golf-kentän alue pitää eristää aitaamalla. Tällöin kentän merkitys ekologisena käytävänä vähenisi. ”

 Espoo Ringside Golf Oy
Hallitus

Kategoriassa Ajankohtaista